Aktivitet, flexibilitet och kreativitet

"Umeå universitet har som vision att skapa kreativa och interaktiva miljöer som stimulerar till dynamiska möten. Denna vision har också betydelse för framtidens lärande

Det lärande som jag ser framför mig bygger mer än tidigare på aktivitet, flexibilitet och kreativitet.

Lärande påverkas och stimuleras av den fysiska miljö där lärare och studenter vistas. En framväxande interaktiv lärmiljö gör att vi kan komma bort från ett katedertänk där läraren står längst fram och där alla studenter sitter vända mot läraren och inväntar dennes agerande och ord.

Ett projekt som precis är påbörjat är ”Lärmiljön Samhällsvetarhuset”, där aktuella renoveringar föregås av diskussioner om hur pedagogik och teknik kan vävas ihop i en rumsligt kreativ och flexibel miljö för att just stimulera till interaktiva lärmiljöer. Det är viktigt att lokalerna ska kunna stödja olika undervisnings- och samarbetsformer.

 

STUDENTAKTIVA UNDERVISNINGSFORMER passar inte ihop med traditionellt stela, kala och odynamiska kurslokaler som inte är anpassade efter eller stimulerar till kreativitet och aktivitet och det är just detta som ska undvikas i den nya ”Lärmiljön Samhällsvetarhuset”.

Det fysiska och digitala smälter idag samman inom undervisningen och ”blended learning” växer fram som ett lärandealternativ även för campusutbildning. Samverkan och samarbete inom och mellan kurser och program som ges både på campus och via nätet underlättas av ett ”blended-tänk”. Ett helt och hållet nätbaserat lärande riskerar dock att låta både diskuterande och examinerande inslag bli av skriftlig karaktär på bekostnad av den muntliga tradition vi har inom högre utbildning, med seminarier och argumenterande gruppdiskussioner.

Muntlig kommunikation och argumentation kan dock möjliggöras även vid nätutbildning med hjälp av modern och interaktiv teknik och universitetspedagogiskt välutbildade universitetslärare. Fysiska möten mellan lärare och studenter är fortfarande i framtiden eftersträvansvärt men inte en absolut nödvändighet för att uppnå det goda lärandet.

 

SLUTLIGEN VILL JAG uttrycka att en undervisning som stödjer studenternas traditionella bildning samt kritiska och analyserande förmåga även i framtiden är en viktig grundbult för det goda lärandet. Tillsammans med arbetslivsanknutna moment som ges i samverkan med det omgivande samhället får våra studenter en god bas att stå på inför framtida utmaningar och vägval. Då campus- och nätundervisning har olika styrkor och svagheter krävs att vi utifrån distributionsform skapar anpassade interaktiva, flexibla och kreativa lärandeformer. Lyckas vi med det kommer Umeå universitets vision om att skapa kreativa och interaktiva miljöer som stimulerar till dynamiska möten också att kunna uppnås inom ramen för vårt utbildnings- och undervisningsuppdrag.”