Aktivitet, flexibilitet och kreativitet

"Umeå universitet har som vision att skapa kreativa och interaktiva miljöer som stimulerar till dynamiska möten. Denna vision har också betydelse för framtidens lärande

Det lärande som jag ser framför mig bygger mer än tidigare på aktivitet, flexibilitet och kreativitet.

Lärande påverkas och stimuleras av den fysiska miljö där lärare och studenter vistas. En framväxande interaktiv lärmiljö gör att vi kan komma bort från ett katedertänk där läraren står längst fram och där alla studenter sitter vända mot läraren och inväntar dennes agerande och ord.

Ett projekt som precis är påbörjat är ”Lärmiljön Samhällsvetarhuset”, där aktuella renoveringar föregås av diskussioner om hur pedagogik och teknik kan vävas ihop i en rumsligt kreativ och flexibel miljö för att just stimulera till interaktiva lärmiljöer. Det är viktigt att lokalerna ska kunna stödja olika undervisnings- och samarbetsformer.

 

STUDENTAKTIVA UNDERVISNINGSFORMER passar inte ihop med traditionellt stela, kala och odynamiska kurslokaler som inte är anpassade efter eller stimulerar till kreativitet och aktivitet och det är just detta som ska undvikas i den nya ”Lärmiljön Samhällsvetarhuset”.

Det fysiska och digitala smälter idag samman inom undervisningen och ”blended learning” växer fram som ett lärandealternativ även för campusutbildning. Samverkan och samarbete inom och mellan kurser och program som ges både på campus och via nätet underlättas av ett ”blended-tänk”. Ett helt och hållet nätbaserat lärande riskerar dock att låta både diskuterande och examinerande inslag bli av skriftlig karaktär på bekostnad av den muntliga tradition vi har inom högre utbildning, med seminarier och argumenterande gruppdiskussioner.

Muntlig kommunikation och argumentation kan dock möjliggöras även vid nätutbildning med hjälp av modern och interaktiv teknik och universitetspedagogiskt välutbildade universitetslärare. Fysiska möten mellan lärare och studenter är fortfarande i framtiden eftersträvansvärt men inte en absolut nödvändighet för att uppnå det goda lärandet.

 

SLUTLIGEN VILL JAG uttrycka att en undervisning som stödjer studenternas traditionella bildning samt kritiska och analyserande förmåga även i framtiden är en viktig grundbult för det goda lärandet. Tillsammans med arbetslivsanknutna moment som ges i samverkan med det omgivande samhället får våra studenter en god bas att stå på inför framtida utmaningar och vägval. Då campus- och nätundervisning har olika styrkor och svagheter krävs att vi utifrån distributionsform skapar anpassade interaktiva, flexibla och kreativa lärandeformer. Lyckas vi med det kommer Umeå universitets vision om att skapa kreativa och interaktiva miljöer som stimulerar till dynamiska möten också att kunna uppnås inom ramen för vårt utbildnings- och undervisningsuppdrag.”

 

En kommentar till Aktivitet, flexibilitet och kreativitet

 1. urban.karlsson@socw.umu.se' Urban Karlsson says:

  Jag delar en hel del av det som Ulrika Haake skriver. Men sista satsen i en av hennes meningar är problematisk. Hon skriver: ”Fysiska möten mellan lärare och studenter är fortfarande i framtiden eftersträvansvärt men inte en absolut nödvändighet för att uppnå det goda lärandet.”

  Fysisk närvaro är ”eftersträvansvärt”. Varför då om den inte är nödvändig?

  Denna motsägelse blir obegriplig ända tills vi fäster vikt vid meningens sista sats för den dominerar helt över den första satsen.

  Rent logiskt innebär sista satsen följande: Hela det nuvarande universitetet kan avskaffas och ersättas med webben.

  Vanliga föreläsningar irl är för Haake identiskt med ”katedertänk”. Men Föreläsningens kvalitet beror på föreläsarens skicklighet och sociala kompetens. Att reducera levande och genomarbetade föreläsningar till katedertänk ger uttryck för att man reducerar pedagogik till teknik. Bra föreläsningar kan också vara en minnesfond för studenter, jag har själv mött studenter som talar om föreläsningar för mer än 20 år sedan och vad de lärde sig.

  Varför inte i stället se de interaktiva eller webbaserade miljöerna som ett viktigt komplement till lärande irl. Det är olika pedagogiker som är ovärderliga på olika sätt och de är inte helt kompatibla. Varför beskriva vanliga föreläsningar på ett så föraktfullt sätt. Inom vissa pedagogiska kretsar har detta med att avskaffa föreläsningar blivit en modegrej. IT-coacher tjänar pengar på att basunera ut detta budskap.

  Att avskaffa föreläsningar och alla fysiska kontakter inom utbildning har mig veterligt inte det minsta vetenskapliga stöd inom pedagogik och lärandeteori.

  Vari består då problemet?

  Utifrån en mer kontextuell kunskapssyn, som inte bara handlar om det fysiska rummet, kan man hävda: Ett lärande skapas inte i undervisningssituationen utan mer i den perifera sociala miljön. Det sker vid fikaborden, på pubar, under nattliga samtal med ett glas vin, spontana frågor till läraren efter föreläsningen osv… är ovärderliga för vår hjärnas förmåga att skapa ett lärande och komma på frågor. Kunskap kan skapas i interaktiva miljöer, självklart. Men mer abstrakt kunskapsskapande utanför text och föreläsning förutsätter möjligheter irl till spontanitet, social responsivitet och omedelbar närhet till emotioner och kroppsspråk mellan partnerna. Kreativitet kräver en kreativ social miljö, med mänsklig närhet rent fysiskt.

  Visa den forskning som klart stödjer att all utbildning kan webbaseras till hundra procent utan problem.

  Skulle Haake vilja lägga sig under kniven på en kirurg som utförde sin första operation och aldrig hade träffat vare sig lärare eller patienter irl före sin examination?

  Nu tror jag inte Haake behöver riskera att träffa någon sådan kirurg eftersom de inte finns. Men varför finns de inte?

  Ändå skriver Haake: Fysiska möten… inte en absolut nödvändighet för att uppnå det goda lärandet.

  Nej Haake, fysiska möten mellan lärare och studenter är en absolut nödvändighet för att uppnå det goda lärandet. Det borde vara en självklarhet inom en levande akademi. Den totala webbaseringen innebär universitets död.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *