Erik Lindenius om studentfallsskrivelsen

Studentfallsskrivelsen  är under remiss inför universitets­styrelsens behandling. En remiss­instans som vill nyansera de problem som tas upp i skrivelsen är humanistiska fakulteten.

Erik Lindenius, utbildningssamordnare vid fakultetskansliet, har sammanställt institutionernas åsikter om studentfallsskrivelsen – studentkårernas samling av ”fall” som lyfts för behandling på högre nivå. Han välkomnar kårernas förbättringsarbete men menar att det saknas en fördjupad diskussion om resurser.

— Det är lätt hänt att diskussionen handlar om hur enskilda fall eller ”problemhärdar” ska lösas. Men många problem bottnar i infrastruktur och krassa ekonomiska principer. Och studenter och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap drabbas där hårdare.

— När dagens ”studentpeng” infördes, där utbildningen får en del av summan när studenten skrivs in och en del när studenten examinerats —  bestämdes att hum- och sam-teknikstudenter får lägre belopp än till exempel teknikstudenter, då de senare ansågs behöva mer resurser i form av ny teknik, datorer etc. Men det antagandet stämmer ju inte längre, då många av våra studenter använder teknisk utrustning i lika hög grad som andra; till exempel journalister som lär sig ljud- och videoredigering.

 

Fakulteten skriver att ”kurser och program med humanistisk studentpeng behöver ungefär tre gånger så många studenter för att generera motsvarande utbildningsresurs. Det innebär, för att nämna ett exempel, en tredjedel så mycket rättningstid för en
likvärdig skrivuppgift”.

— Det spelar ju inte så stor roll när man planerar eller lägger scheman, men det blir kännbart när man till exempel ska rätta tentor — och omtentor — för så många fler, säger Erik Lindenius och antyder att det kan vara en av förklaringarna till förseningar och kommunikationsbrister.

 

Han medger att studentfallsskrivelsen kanske inte är rätt forum för den diskussionen — ”studentpengen” är ett politiskt beslut, och ”regler ska följas” — men tycker att just resursfrågan även borde engagera studentkåren; samma fenomen ligger ju också bakom att hum/sam-studenter får mindre handledningstid och färre lärarledda lektionstimmar än andra studenter.

— Min personliga teori är att utbildningarna inom universitetet professionaliserats och stramats upp mycket de senaste tio åren. Universitetsledningen och institutionerna har skapat tydligare regler och strukturer, samt förfinat rutiner och tidsplanering.

— Det syns framför allt genom att en tredjedel av studentfallen inte  gäller utbildningarnas kvalitet eller utförande, utan är snarast informationsproblem — dvs. utbildningen i sig fungerar, men oförutsedda händelser har ställt till det.

 

Fakulteten håller med studentkårerna om att scheman och kursplaner ska erbjudas i god tid innan kursstart, men efterlyser förstärkta satsningar på bättre administrativa system för framför allt lokalbokning och schemaläggning, som ”ofta haft påfallande brister” och då blir stora tidstjuvar vid lärarnas kursplanering.

— Jag tycker att universitetet lägger för lite resurser på bra administrativa system, nästan lite dumsnålt. Dagens undermåliga system ställer till besvär för studenter, samt skapar merarbete och stress för lärare. Med dagens teknik borde det till exempel vara möjligt med SMS-aviseringar till berörda studenter om en lärare blir sjuk, eller aviseringar som vid ändringar i Exchange-kalendern. Detta är små tekniska detaljer som förmodligen skulle reducera kommunikationsbrister mer än någon annan enskild förbättring.

Fakulteten betonar också sitt enbart positiva utbyte med kårsektionernas företrädare — men efterlyser gemensamt arbete för att öka studenternas intresse att delta i möten och planering, så att inte allt ansvar ska falla på några få studenter.

— Om programråd och liknande fungerar bra blir de ofta ”självgenererande”, så att befintliga studenter lockar in nya. Men jag har förstått av samtal med studentkåren och lärare att det blivit svårare att engagera studenter — framför allt de som läser fristående kurser, som vi ju har många av inom humfak, säger Erik Lindenius. ○

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *