Möte med framtiden

Umeå universitet ska möta framtiden med gränslös kunskap. Det är huvudbudskapet i visionsprogrammet 2020 som har klubbats av universitetsstyrelsen. Vad döljer sig bakom de tjusiga orden, rektor Lena Gustafsson?

– Visionsprogrammet är tänkt att lägga en grund för att utveckla förutsättningarna för forskning till hur vi bedriver utbildning. Frågorna är komplexa och vi är kanske någotsånär i hamn år 2020, säger rektor Lena Gustafsson.

Den nya visionen ska bli universitetets gemensamma blodomlopp. Något att samlas kring och utgå ifrån, oavsett om man är student, lärare, forskare eller arbetar på annat sätt inom Umeå universitet. Tre övergripande mål har formulerats för vad universitetet ska vara är 2020: 1) Långsiktighet möjliggör högt risktagande 2) Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten 3) Samverkan skapar utveckling och stärker kvaliteten. Men skulle detta inte kunna vara mål för vilket universitet som helst?

– Om man bara läser målformuleringarna kan de te sig som modeord och nonsens. Men för att se hela bilden krävs förståelse för andemeningen bakom orden. Vad det är vi verkligen vill uppnå.

Det är till exempel inget nytt att forskning är synonymt med högt risktagande, menar Lena Gustafsson. Det är ju forskningens själ att ge sig in i det okända för att söka, tolka, utvärdera och närma sig något som är att betrakta som sanning. Men bakom målformuleringen ligger analysen att Sverige är på väg åt fel håll. 

— Dagens system är för kortsiktigt och forskare ska i princip ha sina resultat färdiga när de söker medel. Det är en farlig utveckling. Var i samhället ska den långsiktiga forskningen med hög risknivå finnas? Det är endast på universiteten som den kan bedrivas. Regeringen har just aviserat en ny storsatsning på forskning i höstens propositioner. Det är glädjande, men pengar är inte hela lösningen, de måste också användas på bästa sätt.

På nationsnivå handlar det om att vända en stor oceanångare på väg i fel riktning. För Umeå universitet innebär det att styra skutan mot en horisont där långsiktig planering ger utbildning och forskning av absolut högsta kvalitet. Där forskare kan ägna sig åt risktagande i komplexa frågor, utan att samtidigt behöva leverera resultat för att trygga sin försörjning. Där forskningen utgår ifrån en stabil plattform som gör det möjligt att framgångsrikt konkurrera om externa forskningsmedel. Och där unga akademiker attraheras av en yrkesframtid vid Umeå universitet.

— Vi har startat ett arbete för att rensa i och utveckla vårt tjänste- och karriärsystem för lärare och forskare, för att göra dem mer attraktiva. En hjälp på vägen är regeringens nyligen fattade beslut om en tidsbegränsad meriteringsanställning för forskare på fyra år, vilket ger oss möjlighet att tillsätta och avsluta tjänster tidigt i karriären. Det ger en tydlighet för individen och mer dynamik i systemet.

Om Umeå universitet genererar kunskap och värden av internationellt intresse — då är universitetet en verkligt intressant samarbetspartner också i regionen.

— Det handlar om forskning som både resulterar i vetenskapliga genombrott och bidrar till en demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Forskning av högsta kvalitet är också grunden för att Umeå universitet ska vara attraktivt för studenter, forskare, lärare, övrig personal och samarbetspartner, säger Lena Gustafsson.

Illustration av Umeå campus

Utbildning är en av samhällets viktigaste stöttepelare och Umeå universitet ska erbjuda utbildning med stark forskningsanknytning.

— Men det är inte fråga om envägskommunikation, det handlar också om vad studenterna betyder för universitetets utveckling, det vill säga samverkan. I vid bemärkelse är vår samverkan mellan olika parter redan utbredd, internt och externt, men den ska systematiskt utvecklas så att vi utnyttjar dess fulla potential lokalt och internationellt. En viktig komponent här är universitetets miljöer. Vilka fysiska rum ska vi erbjuda, med vilken kommunikationsteknik och pedagogik?

Detaljerna i arbetet med att göra visionsprogrammet till verklighet kommer att variera mellan fakulteterna.

— Resurser krävs för att verkligen få saker och ting att hända. Därför knyter vi ihop visionsprogrammets mål med både utbildnings- och forskningsanslagen. Vi har redan infört mätbara kriterier för att utveckla utbildningsportföljen och arbete pågår kring hur forskningsmedel ska fördelas i verksamheten, där en ny modell planeras träda i kraft 2014.

Den planerade nya modellen inkluderar treårskontrakt som skrivs med fakulteterna, där fakulteterna utarbetar delmål, strategier och utvärderingskriterier.

— Centrala delar i kontrakten blir tjänste- och karriärsystemen för fakulteternas lärare, infrastrukturer för forskning, hur utvecklingen av forsknings- och utbildningsmiljöer ska se ut, likaså forskarutbildningen. Kontrakten ska stödja utvecklingen i universitetsgemensamma frågor samtidigt som modellen ska ge fakulteterna frihet att forma egna strategier och delmål.

Att rygga för det okända är en inbyggd mänsklig egenskap. Vad vill Lena Gustafsson säga till dem som känner magsyran stiga?

— Förändringsarbete är nödvändigt om vi ska vara det universitet vi vill vara i framtiden, men samtidigt måste detta få ta tid. Det är inte meningen att medarbetare ska känna oro inför framtiden, istället hoppas jag att alla ska känna delaktighet i en positiv utveckling. Vi kan bara åstadkomma en framgångsrik utveckling tillsammans!

En kommentar till Möte med framtiden

  1. twck5y0kt@hotmail.com' Nando says:

    Tack Jenny. Men jag e4r ve4ldigt noga med att ge feedback – jag vet hur vitgkit det e4r. Problemet jag har e4r att jag oftast hamnar i facket ”terapeut”, vilket e4r en del i handledarjobbet – men man ska inte stagnera de4r utan rf6ra sig mellan olika roller. Se5 jag fe5r nog arbeta lite pe5 det. Men som sagt, se5 ska det bli gf6rkul och intressant, och samtidigt kunna etablera kunskapen i praktiken pe5 min nya praktikant! 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *