…och vad innebär målen…

Aktum bad tre av vicerektorerna att kommentera de tre övergripande målen i Umeå universitet 2020 — Vision och mål.

1. Långsiktighet möjliggör högt risktagande

Våra forskare kan och vågar ta risker som möjliggör nydanande forskning och kan leda till kunskapssprång. Starkt bidragande orsaker är att våra tjänster och karriärvägar är internationellt attraktiva vad gäller resurser och stabilitet. Forskning av hög kvalitet formar våra utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Marianne Sommarin, vicerektor för forskning:

– Vi har många spännande och intressanta men inte helt lätta uppgifter att ta itu med tillsammans med fakulteterna. De kommer att ta tid att genomföra i sin helhet. Vi ska etablera ett tjänstesystem där våra bästa forskare har både resurser, tillgång till adekvat forskningsinfrastruktur och sådana anställningsförhållanden att de får utrymme att ta sig an svåra projekt som har en hög risk och tar tid, men som om man lyckas kan ge viktiga genombrott, säger Marianne Sommarin.

– Vi ska bli bättre på att identifiera och stödja de unga forskare vi rekryterar, och erbjuda de bästa i karriärväg i form av en så kalllad tenure track (ge dem förutsättningar att långsiktigt utveckla sin excellens inom forskning och undervisning). Men även om vi satsar en hel del på spets så ska vi också värna om bredden. Alla våra lärare ska ha möjlighet att fortbilda sig och forska, om än i varierande grad – detta för att till exempel understödja kontinuerlig kunskapsöverföring och kvalitetshöjning av våra utbildningar. Vi ska främja bildandet av fler tvärvetenskapliga interaktiva miljöer och bli bättre på att ta oss an samhälleliga och globala utmaningar både på nationell och internationell nivå, säger Marianne Sommarin.

2. Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten

Universitetet är en dynamisk mötesplats där gränsöverskridande kunskap genereras och sprids. Kreativa miljöer attraherar studenter, forskare, lärare och samarbetspartners – nationellt och internationellt. Vi är ett av Europas ledande universitet när det gäller nyskapande fysiska och virtuella miljöer. En större del av våra utbildningar integrerar campus- och nätundervisning och kan genom flexibla undervisningsformer genomföras oberoende av tid och rum. Detta ger goda möjligheter för alla att studera och sätter det livslånga lärandet i fokus.

Anders Fällström, vicerektor för utbildning:

– För mig kan väldigt mycket av visionsprogrammet koncentreras till ordet mobilitet. Det handlar om lärares och studenters mobilitet över världen, inom landet och inom lärosätet, men också tankars och idéers ”mobilitet” mellan olika ämnesområden, mellan samhälle och akademi och mellan forskning och utbildning. Om vi tror att detta stärker både forskning och utbildning, så måste vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för det. Om den allra bästa forskaren och pedagogen inom ett visst område finns på andra sidan jorden, kan jag med modern teknik ändå anv.ända henne och låta henne föreläsa för mina studenter och då kan jag istället utnyttja min tid till handledning, diskussioner eller annan typ av undervisning, kanske i mindre grupper. Här krävs dock både att vi har de fysiska miljöer och den tekniska utrustning som behövs, men också en viss kulturförändring bland våra lärare och forskare. Kort och gott: Utnyttja det bästa, säger Anders Fällström.

– Jag tror att våra campusutbildningar under lång tid framöver kommer att dominera. Att kunna kombinera dessa med mobilitet och göra det möjligt att studera oberoende av tid och rum är en av våra stora utmaningar. För att kunna nå dit, kommer det att krävas en ordentlig satsning på våra fysiska och digitala miljöer. Vi behöver bygga interaktiva fokusmiljöer där forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle kan mötas i fysiska miljöer som på ett ganska ostrukturerat sätt stimulerar till utbyten mellan olika typer av tankar, idéer och kulturer samtidigt som den modernaste tekniken kan användas för att vidga dessa möten till att också involvera människor långt bort från campus. Vi behöver också bygga interaktiva lärmiljöer, där våra studenter får helt andra förutsättningar att vidga sin nyfikenhet och stimuleras av möten med lärare och forskare. Det handlar inte om flashiga byggen som är fina att visa upp. Nej, tvärtom ska de nog vara mer ”kreativt ostrukturerade”. En sådan satsning görs för att stärka vår forskning och vår utbildning och ge dem förutsättningar att ta ännu högre höjd. Ingenting annat, säger Anders Fällström.

3. Samverkan skapar utveckling och stärker kvaliteten

Universitetet har väl utvecklade former för samverkan – regionalt och internationellt – med näringsliv, offentlig sektor och utvalda alliansuniversitet. Samverkan tar tillvara vår egen och alla våra samarbetspartners styrkor och stärker kvaliteten i både utbildning och forskning. En stark forsknings- och utbildningsmiljö tillsammans med ett professionellt innovationsstödjande system bidrar till samhällsutvecklingen.

Agneta Marell, vicerektor för samverkan:

– Grunden i samarbeten och samverkan är att alla ingående parter känner att samarbetet bidar till verksamhetens utveckling. För Umeå universitet är det viktigt att samarbeten på ett tydligt sätt bidrar såväl till den egna utvecklingen som till samarbetspartens utveckling;
Forskningsarbeten tillför resurser som till exempel utvecklar forskargruppen och vässar problemställningen – Näringsliv eller offentlig sektor stärks genom tillgång till universitetets kunskap och kompetens och kan genom ny kunskap skapa konkurrensfördelar och verksamhetsutveckling – Samarbeten om utbildning kan stärka universitetet genom ökad relevans i litteratur, ämnessammansättning och övningar – Universitetet får attraktiva utbildningar och våra samarbetspartner kan rekrytera studenter med spetskompetens, få möjlighet att utreda frågeställningar genom examensarbeten eller skapa intresse för företagets verksamhet genom övningar och föreläsningar, säger Agneta Marell.

– En stark forsknings- och kunskapsmiljö tillsammans med en stark utbildningsmilj. är viktig för att bidra till samhällsutvecklingen. Starka och kreativa miljöer skapar förutsättningar för ett gott innovationsklimat, med nytänkande och nyskapande. För att idéer från anställda och studenter ska komma till nytta utanför universitet är det viktigt att Umeå universitet har ett effektivt innovationsstödssystem som vänder sig till alla fakulteter. Stödsystemet ska stödja såväl kommersialisering som nyttiggörande i ett vidare perspektiv, säger Agneta Marell.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *