Samfinansierade rekryteringar ska stärka Lärarhögskolan

Umeå universitet behöver stärka upp den utbildningsvetenskapliga forskningen. Därför har ett samarbete inletts mellan Lärarhögskolan och alla fakulteter.

De senaste tio åren har kraven på de svenska lärarutbildningarna höjts rejält, bland annat i fråga om vetenskaplig grund i utbildningen och andelen disputerade lärare.

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har gjort stora insatser för att ställa om kursen mot de nya kraven och kommit en bra bit på vägen. Redan fem år efter satsningar som inleddes 2009 är exempelvis pedagogik/utbildningsvetenskap ett av fem ämnen vid Umeå universitet som, tillsammans med biologi, sociologi, geografi och miljöstudier, rankas som bland de 200 bästa i världen i QS University Subject rankning.

Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan, menar att det råder konsensus inom Umeå universitet om att lärarutbildningen behöver stärkas upp med forskning inom olika områden under det utbildningsvetenskapliga paraplyet, men också att denna forskning vid Umeå universitet idag fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas och där områdets potential långt ifrån är uppnått.

 

DÄRFÖR SKA DEN utbildningsvetenskapliga forskningen stärkas genom ett rekryteringssamarbete med samtliga fakulteter. Det är ett av Lärarhögskolans nyformulerade delmål i universitetets visionsarbete mot år 2020.
– Umeå universitet satsar ordentligt med pengar på att stärka den utbildningsvetenskapliga forskningen fram till år 2016, men för att uppnå en permanent lösning så täcker inte detta våra behov av att vidareutveckla forskningen. Därför behöver vi nu samarbeta med fakulteterna för att finansiera de satsningar som saknas idag, säger Maria Löfgren.

Det är hennes fasta övertygelse att det finns goda förutsättningar för att bygga upp ett system där fakulteterna och Lärarhögskolan gemensamt tar ansvar för vilka anställningsformer som behövs och hur de ska finansieras.
– Den nya strategin har tagits emot väldigt positivt av fakulteterna. De ser gärna att vi jobbar med den här modellen och att vi prioriterar bland behoven.

Samarbetet började redan under hösten 2013 då Lärarhögskolan via en enkät inventerade vilka rekryteringsbehov som finns på respektive fakultet. Just nu behandlar Lärarhögskolans forskningskommitté resultaten av enkäterna. Sedan kommer prioritering och finansiering att diskuteras i högskolans styrelse och därefter i dialog med respektive fakultet. I slutänden är det Lärarhögskolans styrelse som kommer att fatta beslut över kommande prioriteringar, en process som man väntas gå i mål med under våren.

 

AMBITIONEN ÄR att trappa upp till mer långsiktiga anställningar från de idag ofta kortsiktiga rekryteringarna som räcker till forskning över ett till två års tid.
– Anställningarna behöver tryggare förutsättningar så att man kan ägna sin tid åt att faktiskt forska. I förlängningen är det ett sätt att få ut mer banbrytande forskning än vad tidigare ofta kortsiktiga modeller räcker till.

Lärarhögskolan har haft en del forskningsmässiga framgångar de senaste åren. Umeå universitet tilldelades i år 25 miljoner kronor i bidrag från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Det motsvarar en fjärdeplats i landet.
– Alla projekten har koppling till områden eller miljöer i forskningssatsningen, berättar Maria Löfgren,

Maria Löfgren ser detta som ett resultat av de satsningar som gjorts på perioden 2009-2016. Vilka specifika forskningsområden hon nu betraktar som särskilt angelägna att stärka kan hon inte uttala sig om ännu, men hon poängterar vikten av att rikta satsningarna på ett sådant sätt att Umeå universitet inte tappar framgångar på de områden som har en stark position idag.

–  Vi ser vissa behov och brister. Den största utmaningen framöver blir att vi inte kan tillgodose alla behov som finns. Det kommer att bli tuffa prioriteringar, men vi måste tänka att vi inte bara kan satsa på områden där behoven är störst, utan också stärka de områden där vi redan presterar bra så att vi inte tappar vår spets.

 

Artikelserie om fakulteternas och Lärarhögskolans delmål

Aktum Online publicerar en artikelserie i fem delar som följer upp utvalda delar av fakulteternas och Lärarhögskolans delmål. Den femte och avslutande artikeln handlar om Lärarhögskolans delmål 2.1.

Läs mer: Delmål, fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier perioden 2013-2015.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *