Företagsforskarskolan.

Samverkande forskning i realtid

Välja forskarutbildning eller ge sig ut i arbetslivet? Ett svårt val för många högskoleutbildade. På Umeå universitet finns en unik forskarskola som öppnar dörren för både och. Genom åren har ett femtiotal personer disputerat via samfinansierade projekt med hög vetenskaplig kvalitet inom en mängd olika ämnen som kopplar ihop företag, organisationer och institutioner.

Företagsforskarskolan slår broar mellan ämnen, forskare, näringsliv och offentlig sektor. Stort fokus ligger på forskning i samverkan samt utveckling av forskarens förmåga att kunna kommunicera sitt specialområde, sin forskning och sina resultat.
 
— Vi ska vara stolta över att Umeå universitet kan erbjuda en utbildning med det här upplägget, säger föreståndaren Anna Linusson Jonsson. Detta är forskning i realtid som sker i samverkan med samhället utanför den akademiska världen. Det är verkligen roligt att följa doktorandernas utveckling under de fyra år som forskarutbildningen vanligtvis omfattar.
 
Företagsforskarskolan är inte låst till något specifikt ämnesområde och ska heller inte sammanblandas med uppdragsutbildning, som är framtagen och ­finansierad av beställaren.
 
— Nej, det här är något annat, påpekar Benkt Wiklund som samordnar forskarskolan. Den externa parten står för hälften av kostnaden och universitetet den andra delen. Samarbetsparten ska vara fullt införstådd i att deras medverkan handlar om långsiktig forskning enligt akademiska metoder som ska leda till en doktorsavhandling. En forskare får under 48 månader grotta ned sig i ett specifikt ämne i samverkan med den externa parten.
 
Att hitta samverkansparter som har behov, tid och ekonomi för den här typen av långsiktig forskning, gör det aningen komplext att pussla ihop olika projekt, men trots det har en stor bredd av samarbetspartners medverkat genom åren. På listan finns exempelvis LKAB, ­Akzo-Nobel, AstraZeneca, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Samernas Riksförbund, revisionsbyrån PwC, Skellefteå Kraft och Statens Musikverk. Under 2018 är det klart med 14 nya doktorander och forskningsprojekt.
 

”Samarbetet har haft mycket stor effekt, vi använder redan nu verktyget och arbetsmetoden på såväl små som stora projekt där förväntat effektmål är enormt stort.”
Kjell-Ove Mickelsson, LKAB

 
Företagsforskarskolan startade som ett projekt 2008. Då främst med inriktning mot industrin, därav namnet. Benkt Wiklund var med från start och har sett försöket växa till något så unikt som en bred profilutbildning. Eftersom den är ämnesöverskridande och inte knuten till någon fakultet är den inte heller så välkänd bland blivande handledare och doktorander.
 
— 2011 permanentades forskarskolan samtidigt som den breddades till att omfatta alla typer av bolag samt även offentliga sektorn och organisationer. Utbildningen omfattar också tre månaders praktik hos samarbetsparten, en tid som inte specifikt ska beröra forskningsprojektet. Doktoranden är knuten till sin ordinarie institution och handledaren där. Utbildningen hos oss är både individuell och gemensam, eftersom den innehåller moment där alla doktorander träffas och redovisar sina projekt, både för varandra och samtliga externa parter.
 
Benkt berättar entusiastiskt om spänn­vidden mellan forskningsprojekten. Det blir mängder av erfarenhetsutbyten, både doktoranderna emellan och mellan de externa parterna. Totalt ingår åtta gemensamma workshops för doktoranderna plus de obligatoriska kursmomenten.
 
— Det finns många spännande exempel på givande möten. En gång var vi på ortnamnsarkivet i Uppsala en förmiddag och fick en redovisning där, på eftermiddagen var vi i Sempers högteknologiska produktionsfabrik för livsmedel. Det var humaniora och kemi i en skön blandning, säger han.
 

”De resultat som kommit fram genom samarbetet har förbättrat den långsiktiga förståelsen för råvarufenomen inom valskompaktering…”    Mats Josefson, AstraZeneca

 
Det ämnesövergripande konceptet är relativt ovanligt även internationellt, men det finns liknande forskarutbildningar i andra länder. Umeå universitet initierade för några år sedan ett samarbete med några and­ra universitet i Europa som man har utbyte med. Via det får doktoranderna träning i internationellt samarbete och presentationsupplägg av sin forskning. Ingående parter är Bangor University (Wales), Gent University (Belgien), University of Aveiro (Portugal) och University of Pardubice (Tjeckien).
 
I den allmänna debatten talas det ofta om hur utbytet mellan akademiker och samhället utanför universitet och högskolor ska gå till, om det är viktigt eller inte. Företagsforskarskolan vill vara ett bidrag till samhällsnyttan, något som skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av olika ­externa verksamheter.
 
— Grundforskning och specialisering är viktigt, men även akademins närvaro och nytta i samhället utanför universiteten har stor betydelse på många sätt. Egentligen finns det ingen motsättning mellan grundforskning och mer tillämpad forskning, båda behövs, säger Anna Linusson Jonsson, som själv är professor i kemi och har arbetat inom näringslivet på AstraZeneca i Mölndal under fyra år.
 
— Den här doktorandutbildningen har ett fokus på mixen av specialisering inom ett expertområde och förmågan att forska tillsammans med en extern part. Det ger erfarenhet och kunskaper som doktoranden, handledaren och medverkande samarbetspartners har stor nytta av i framtiden. Utbildningen utvecklar både den enskilde doktoranden och samspelet mellan akademin och resten av samhället.
 

”…vi tillhandahåller doktoranden intressanta problem och en tillämpningsaspekt på forskningen som kan vara svår att få i en renodlat akademisk miljö.”    Lisa Kaati, FOI

 

Företagsforskarskolan

Doktorandprojekten som ingår i Företagsforskarskolan har valts ut från gemensamma ansökningar från forskare (handledare) vid Umeå universitet och en extern part. Doktoranden rekryteras till projektet efter att det har godkänts av Företagsforskarskolan. Utlysning av doktorandresurser sker vartannat år.
 
Nästa utlysning sker våren 2019.
 
Läs mer:
Företagsforskarskolan