Samverkan mellan Umeå universitet och Umeå kommun.

Universitetet och kommunen stärker samarbetet

Den nya överenskommelsen för ­strategiskt partnerskap som har ­tecknats mellan Umeå universitet och Umeå kommun ska stärka redan befintliga samarbeten samt ­möjliggöra för nya att utvecklas.

— Universitetet och kommunen har samarbetat på många olika sätt sedan universitetet startade, men genom detta avtal vill vi nu formalisera samarbetet, skapa en överblick, stötta de projekt som redan pågår samt möjliggöra för nya. Ett viktigt område är att hitta ännu fler synergier och samarbetsformer så att parterna verkligen kan dra nytta av varandra, säger Anna Sandström Emmelin, samordnare på Enheten för externa relationer vid Umeå universitet, samt koordinator för det strategiska partnerskapet.
 
Samverkansavtalet mellan Umeå universitet och Umeå kommun är en bred överenskommelse som kan omfatta forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning inom samtliga av Umeå universitets vetenskapsområden. Arbetet ska sträva efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling både socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt. Inom kunskapsutveckling och kunskaps­överföring kan flera olika former och aktiviteter för samverkan vara aktuella, exempelvis examensarbeten, verksamhetsförlagd utbildning, praktikplatser, personutbyten, gemensamma forskningsprojekt och ansökningar, seminarier och workshops.
 
I uppstarten av samarbetet har parterna ett särskilt fokus på hållbar stadsutveckling, exempelvis i form av Ruggedised och Den koldioxidsnåla platsen. Ett annat viktigt projekt är fusionen och flytten av Umevatoriet till Sliperiet där bygget av den nya domteatern med stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse nu är på väg att förverkligas.
 
Anna Sandström Emmelin anser att avtalet skapar förutsättningar för samverkan på flera olika plan.
 
— Vi står inför stora samhällsutmaningar, exempelvis när det gäller klimat, migration, hälsa, med flera områden, där vi kan samarbeta för att bidra till lösningar. Ett viktigt arbete är nu att involvera våra respektive organisationer och föra dialog för att se hur vi på bästa sätt kan möjliggöra för samverkan. Därför vill vi nu nå alla på universitetet som är intresserade av att komma i kontakt med kommunen för att initiera ett samarbete och även att få kontakt med dem som på olika sätt redan samarbetar med kommunen, säger Anna Sandström Emmelin.
 

Fakta:

Anna Sandström Emmelin är tillsammans med Charlotte Lundkvist, tillväxtstrateg på Umeå kommun, koordinator för det strategiska partnerskapet mellan Umeå kommun och Umeå universitet. Utvecklingsområdet Hållbar stadsutveckling leds av Katrin Holmqvist-Sten, lektor samt prefekt vid Konsthögskolan. Mats Falck, samordnare vid Enheten för externa relationer är projektledare för Sliperiet/Umevatoriet.