Vill sätta in åtgärder innan ohälsotal ökar

Tuffare ekonomiska krav och inte minst ökad konkurrens om studenterna ökar pressen på svenska universitet. Lars Nordlander, personalchef vid Umeå universitet anser att detta är en verklighet som måste hanteras för att inte ohälsotalen bland de anställda ska öka.

— Svenska universitet har kunnat växa under flera decennier och kapacitetsproblem har under den tiden kunnat lösas med att anställa fler. Nu har vi en situation med begränsade ekonomiska ramar och ett takbelopp som sätter begränsningar för antalet studenter som vi får ekonomisk ersättning för. Detta hindrar oss till exempel att kompensera minskade forskningsanslag med fler studenter. Det här gör dessvärre att vi måste lära oss leva med omställningsprocesser, vilket inte minst ökar stressen för de anställda, säger Lars Nordlander.
 

Han berättar att det för närvarande pågår ett tiotal omställningsprocesser på olika håll på universitetet, vilket i sig inte är något märkligt på en arbetsplats med 4 300 anställda. Universitetet är dock väldigt speciellt med tanke på att ekonomin hela tiden påverkas av antalet studenter och av anslagstilldelningen för forskning. Trots att de ekonomiska tumskruvarna har dragits åt och att det på vissa håll innebär att färre medarbetare behöver göra mer för att verksamheten ska fungera, så konstaterar Lars Nordlander att sjuktalen vid universitetet ligger på väsentligt lägre nivå än samhället i övrigt.
 
— Sannolikt förklaras detta framför allt av att många lärare arbetar trots att de är sjuka. Man går till jobbet och håller sin föreläsning, det är ändå ingen annan som kan ta den, och därefter går man hem. Den här sjuknärvaron kan man tro är positiv för arbetsgivaren, men det gör det också svårt att veta hur personalen faktiskt mår, säger Lars Nordlander.
 
 
Företagshälsovården är dock en instans som fångar upp de som är sjuka och lider av ohälsa. Precis som i övriga samhället är det psykiska diagnoser som ökar. På universitetet handlar det framför allt om symtom på stress och överbelastning.
 
Lars Nordlander konstaterar att kvinnor över 30 år är överrepresenterade i statistiken, se artikel här intill. Andra grupper som sticker ut vid Umeå universitet är doktorander, personer med osäkra anställningsformer och anställda med utomnordiskt ursprung.
 
— När det gäller utrikesfödda så har de ofta svårare att hantera det svenska systemet och inte minst svensk mentalitet. Vi är trevliga på ytan, men man bjuds exempelvis inte hem till arbetskamraterna i någon större utsträckning, vilket kan drabba dessa individer socialt, säger Lars Nordlander.
 
 
Ett annat sätt att fånga in tecken på stress och hög arbetsbelastning är medarbetarenkäten, som genomförs vid Umeå universitet vart tredje år, och som ligger till grund för det långsiktiga personalvårdsarbetet.
 
— Vi har i dag en relativt god bild av trivsel och hälsoläget hos medarbetarna, men vid ohälsa behöver vi komma in snabbare för att kunna sätta in åtgärder tidigare i förloppet. Det är väldigt viktigt. Därför ser vi just nu över hur vi kan förbättra samarbetet med företagshälsovården. Även medarbetarenkäten kommer att genomgå förändringar till nästa gång så att den ger oss bättre information att arbeta med, säger Lars Nordlander.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *